Aussois

Aussois - Francja

Stacja położona w s±siedztwie Parku Narodowego La Vanoise, gdzie główn± atrakcj± jest dziewicza przyroda, niemal całkowicie nienaruszona przez zdobycze cywilizacyjne – podobnie z reszt±, jak cała wioska, która mimo upływu lat i ci±głego ruchu turystycznego wci±ż zachowała swój górski, rodzimy charakter, co czyni Aussois miejscem nader urokliwym, gdzie się po prostu chce przyjeżdżać wraz z cał± rodzin± i przyjaciółmi; stacja położona jest na wysoko¶ci 1500 m n.p.m., jest to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku na ¶wieżym, rze¶kim powietrzu, jak dot±d nieskażonym spalinami oraz truj±cymi dymami, budowania więzi przyjacielskich czy rodzinnych, bior±c udział w licznych rozrywkach oraz uprawiaj±c sporty zimowe; swoj± drog± można tutaj przyjeżdżać nie tylko zim±, ale i również latem – wówczas to otwarte s± szlaki górskie, które ¶miało można przemierzać, rozkoszuj±c się przy tym przyrod± i innymi darami natury; sezon narciarski rozpoczyna się tutaj w tym roku w okolicach ¶wi±t Bożego Narodzenia, a kończy około 20 kwietnia; najniżej położona trasa znajduje się na wysoko¶ci około 1500 m n.p.m., a położona najwyżej – na około 2750 m n.p.m..

Podczas trwania sezonu narciarskiego można w Aussois wzi±ć udział w licznych imprezach, których ilo¶ć jest naprawdę imponuj±ca, a więc będ± to: „Z głow± w chmurach” od 8 do 10 grudnia – tj. nieprzespane noce, spędzone na obserwacji gwiazd i planet z udziałem specjalistów w tej dziedzinie, dalej: Wielka Odyseja – wy¶cig psich zaprzęgów, czy Nocturne Nordiaue – wieczór nart biegowych w styczniu, następnie: 11. wydanie Rajdu Aussois-Vanoise-TSL oraz Tydzień poznawania lokalnego rzemiosła w marcu, a na koniec sezonu, w kwietniu przewidziano Famille Plus – Tydzień dla rodzin z dziećmi.